Det ska vara lätt att göra rätt

I ett villahushåll i Ronneby kommun uppstår i genomsnitt 7,2 kg mat- och brännbart avfall i veckan. Undersökningar som Avfall Sverige har gjort visar att cirka 40 % mindre förpackningar och returpapper hamnar i det brännbara avfallet om villahushållen har fastighetsnära insamling i fyrfackskärl.

Många i Ronneby kommun är duktiga på att sortera men vi kan bli bättre. Fyrfackskärlen gör det enkelt och bekvämt att lämna avfallet till återvinning och du slipper åka iväg till återvinningsstationen med förpackningar och tidningar.

Så här sorterar du

Kärl 1: matavfall, brännbart, färgat glas och tidningar – töms varannan vecka.

Kärl 2: plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar – töms var fjärde vecka.

MINIMIZER

För att få ner volymen på den skrymmande mjukplasten ingår en minimizer i startkitet som komprimerar din mjukplast. Mjukplasten läggs sedan i fraktionen för plastförpackningar. Hur du använder minimizern står på förpackningen, se även Tips & råd/Minimizern

Se ytterligare sorteringsinstruktioner under: Tips & råd

BILARNA

Bilarna är konstruerade att ta 4 fraktioner (ett kärl) på en gång.

Ditt avfall hämtas med en flerfacksbil där varje fraktion hamnar i ett eget fack. Först lyfts insatsen i kärlet upp och töms högst upp i bilen, det stora kärlet töms sedan i facken längst ner på sopbilen. När bilen är full töms respektive fack på vår omlastningscentral på Angelskog. Varje avfallstyp hanteras separat och skickas till återvinning.

FRAMKOMLIGHET

Framkomligheten är en viktig aspekt när det gäller avfallshämtning. Renhållningsfordonen körs dagligen ute på våra vägar och gator flera timmar om dagen. Vägar och gator är arbetsplatser för de chaufförer som hämtar avfall.

Säkerheten viktigast av allt. Är sikten skymd för chauffören finns det en risk att chauffören inte hinner upptäcka en fara i tid. Är sikten dold på grund växtlighet tar det längre tid för chauffören att hinna reagera om någon/något springer över vägen.

OBSERVERA!

Tänk på detta fastighetsägare

  1. Gå ett varv runt tomten.
  2. Klipp ner kvistar och grenar som sträcker sig utanför tomten mot körbar väg.
  3. Beskär träd och buskar som begränsar höjden över körbanan. Minst 4,5 meter måste den fria höjden vara över körbanan.

Väghållare/vägskötare

  1. Kontrollera bärigheten på vägen, speciellt vägkanterna.
  2. Kontrollera vägbredden, minst 3,5 meter gäller om vägen är mötesfri och 5,5 meter om det får ske möte. Tillåts parkering längs med vägen måste den vara bredare.
  3. Kontrollera växtligheten i längs vägen. Växtligheten får inte inkräkta på vägbredden eller den fria höjden över vägen.
  4. Om det finns en återvändsgränd eller stickväg kontrollera så att det finns en vändplats med minst 18 meter i diameter.